Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Διατάσσουν άμεση εκκένωση του ΕλληνικούΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. κάνει έξωση σε 69 φορείς που στεγάζονται στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού και την παραλία Αγίου Κοσμά
«Σας κα­λού­με να α­πο­χω­ρή­σε­τε ά­με­σα α­πό τους χώ­ρους και τις ε­κτά­σεις που αυ­θαι­ρέ­τως κα­τα­λαμ­βά­νε­τε, αλ­λιώς θα εί­μα­στε υ­πο­χρεω­μέ­νοι να προ­χω­ρή­σου­με στις προ­βλε­πό­με­νες νό­μι­μες ε­νέρ­γειες».

 Έτσι κα­τα­λή­γει η ε­πι­στο­λή που έ­στει­λε πριν α­πό με­ρι­κές μέ­ρες η ε­ται­ρεία ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟ Α.Ε. στο Δή­μο Ελλη­νι­κού-Αργυ­ρού­πο­λης κα­λώ­ντας τον ου­σια­στι­κά να ε­γκα­τα­λεί­ψει το κτί­ριο του δη­μαρ­χείου του πρώην δή­μου Ελλη­νι­κού, στο ο­ποίο στε­γά­ζο­νται σή­με­ρα οι μι­σές σχε­δόν δη­μο­τι­κές υ­πη­ρε­σίες, το πο­λι­τι­στι­κό κέ­ντρο Ελλη­νι­κού που -ε­κτός των άλ­λω­ν- φι­λο­ξε­νεί πολ­λές εκ­δη­λώ­σεις και φε­στι­βάλ μη­τρο­πο­λι­τι­κής εμ­βέ­λειας, κα­θώς και το κτί­ριο του Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Κοι­νω­νι­κού Ια­τρείου, που α­πο­τε­λεί ση­μείο α­να­φο­ράς για ό­λη την Αθή­να και ση­μα­ντι­κό πό­λο α­ντί­στα­σης α­πέ­να­ντι στα μέ­τρα λι­τό­τη­τας και ε­ξα­θλίω­σης.


Το ι­στο­ρι­κό των ε­ξώ­σεω­ν

Το Ελλη­νι­κό, η έ­κτα­ση των 6.200 στρ. που πε­ρι­λαμ­βά­νει το πρώην α­ε­ρο­δρό­μιο Ελλη­νι­κού και την πα­ρα­λία του Αγίου Κο­σμά, δεν εί­ναι έ­να ά­δειο οι­κό­πε­δο. Σε αυ­τό στε­γά­ζο­νται ε­δώ και πολ­λά χρό­νια 69 φο­ρείς (υ­πη­ρε­σίες του δη­μό­σιου και του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου το­μέα, μη κερ­δο­σκο­πι­κά σω­μα­τεία και σύλ­λο­γοι), η πα­ρου­σία των πε­ρισ­σό­τε­ρων α­πό τους ο­ποίους εί­ναι συμ­βα­τή με την πρό­τα­ση της αυ­το­διοί­κη­σης, ε­πι­στη­μο­νι­κών φο­ρέων και κι­νη­μά­των για τη δη­μιουρ­γία μη­τρο­πο­λι­τι­κού πάρ­κου. Ενδει­κτι­κά α­να­φέ­ρε­ται το Αθλη­τι­κό Κέ­ντρο του Αγ. Κο­σμά, δε­κά­δες α­θλη­τι­κές ο­μο­σπον­δίες, η Ε­ΜΥ, το Ελλη­νι­κό Κέ­ντρο Θα­λασ­σίων Ερευ­νών (ΕΛ­ΚΕ­ΘΕ), το α­μα­ξο­στά­σιο του Ο­Α­ΣΑ, η Υπη­ρε­σία Πο­λι­τι­κής Αε­ρο­πο­ρίας και σω­μα­τεία α­τό­μων με ει­δι­κές α­νά­γκες. 

Η λί­στα εί­ναι μα­κριά και το μό­νο σί­γου­ρο εί­ναι ό­τι ό­χι μό­νο κα­νέ­νας φο­ρέ­ας δεν πε­ρισ­σεύει, αλ­λά και ό­τι η α­πο­μά­κρυν­σή τους στη ση­με­ρι­νή κοι­νω­νι­κο-πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρία α­πό την έ­κτα­ση θα ση­μαί­νει πρα­κτι­κά την κα­τάρ­γη­σή τους.

Η εκ­κα­θά­ρι­ση του Ελλη­νι­κού α­πό υ­φι­στά­με­νες χρή­σεις και δε­σμεύ­σεις ξε­κι­νά το 2011 με την α­νά­λη­ψη της δια­χεί­ρι­σης της έ­κτα­σης α­πό την ε­ται­ρεία ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟ Α.Ε., της ε­ται­ρείας που δη­μιουρ­γή­θη­κε για να διευ­κο­λύ­νει τη δια­δι­κα­σία ι­διω­τι­κο­ποίη­σης και «α­ξιο­ποίη­σης» της έ­κτα­σης, υ­πό την ε­πο­πτεία πά­ντα του πα­νί­σχυ­ρου ΤΑΙ­ΠΕΔ. 


Από την πρώ­τη σχε­δόν μέ­ρα ξε­κί­νη­σε το έρ­γο α­πο­μά­κρυν­σης ο­ποιασ­δή­πο­τε «ε­νο­χλη­τι­κής» πα­ρου­σίας, ώ­στε «το α­κί­νη­το να α­πο­δο­θεί ε­λεύ­θε­ρο στους ε­πεν­δυ­τές» και «να μην ε­πη­ρεά­ζε­ται αρ­νη­τι­κά το α­να­με­νό­με­νο τί­μη­μα α­πό την πώ­λη­ση της έ­κτα­σης». Αρχι­κά, στάλ­θη­καν προ­ει­δο­ποιη­τι­κές ε­πι­στο­λές σε ό­λους τους φο­ρείς με ε­γκα­τα­στά­σεις ε­ντός του Ελλη­νι­κού. 


Στη συ­νέ­χεια, σε συ­νερ­γα­σία με τα αρ­μό­δια υ­πουρ­γεία, α­πο­μα­κρύν­θη­κε α­πό το χώ­ρο πε­ριο­ρι­σμέ­νος α­ριθ­μός δη­μό­σιων υ­πη­ρε­σιών με σχε­τι­κά μι­κρές α­παι­τή­σεις σε χώ­ρους. Το έρ­γο κο­ρυ­φώ­θη­κε με την α­πο­στο­λή ε­ξώ­δι­κων και την ε­πι­βο­λή υ­πέ­ρο­γκων προ­στί­μων για δή­θεν αυ­θαί­ρε­τη χρή­ση σε πο­λι­τι­στι­κούς και α­θλη­τι­κούς συλ­λό­γους που ε­δώ και χρό­νια πα­ρά­γουν ση­μα­ντι­κό έρ­γο σε ε­γκα­τα­στά­σεις που τους έ­χουν πα­ρα­χω­ρη­θεί με ό­λες τις α­πα­ραί­τη­τες δια­δι­κα­σίες α­πό το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο. 


Στα θύ­μα­τα της εκ­κα­θά­ρι­σης βρέ­θη­κε μά­λι­στα πρό­σφα­τα και η Κο­λυμ­βη­τι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δας, μία α­πό τις κο­ρυ­φαίες α­θλη­τι­κές ο­μο­σπον­δίες. Και ό­λα αυ­τά την ί­δια στιγ­μή που συ­νε­χί­ζουν α­νε­μπό­δι­στα τη λει­τουρ­γία τους τα πα­ρά­νο­μα και αυ­θαί­ρε­τα νυ­χτε­ρι­νά κέ­ντρα στην πα­ρα­λία του Αγ. Κο­σμά!


Σπέρ­νο­ντας το φό­βο


Ο δια­γω­νι­σμός για την ι­διω­τι­κο­ποίη­ση του Ελλη­νι­κού βρί­σκε­ται σε ε­ξέ­λι­ξη και το ΤΑΙ­ΠΕ­Δ, δί­νο­ντας δια­δο­χι­κές πα­ρα­τά­σεις στη δια­δι­κα­σία, α­φή­νει να φα­νεί ό­τι υ­πάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στη δια­πραγ­μά­τευ­ση με τους ε­πεν­δυ­τές. Για ποιο λό­γο, λοι­πόν, ε­πι­διώ­κει, μέ­σω της ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΟ Α.Ε., να κα­θα­ρί­σει την έ­κτα­ση; Σε τι α­πο­σκο­πεί η βίαιη εκ­δίω­ξη δη­μό­σιων και κοι­νω­φε­λών φο­ρέων που πα­ρέ­χουν ση­μα­ντι­κές υ­πη­ρε­σίες στους πο­λί­τες;


Η εκ­κα­θά­ρι­ση του Ελλη­νι­κού α­πό το πλού­σιο πλέγ­μα πο­λι­τι­στι­κών, α­θλη­τι­κών, ε­ρευ­νη­τι­κών, κοι­νω­νι­κών, διοι­κη­τι­κών και τε­χνι­κών δρα­στη­ριο­τή­των και υ­πο­δο­μών α­πο­τε­λεί κομ­μά­τι της ευ­ρύ­τε­ρης στρα­τη­γι­κής για συρ­ρί­κνω­ση του δη­μό­σιου σε ό­φε­λος του ι­διω­τι­κού το­μέα. Μέ­σα α­πό τις πιέ­σεις για με­τε­γκα­τά­στα­ση τμή­μα­τα ή και ο­λό­κλη­ρες υ­πη­ρε­σίες του δη­μο­σίου και φο­ρείς –αν δεν κα­ταρ­γη­θούν πλή­ρως- θα στε­γα­στούν στο μέλ­λον σε ι­διω­τι­κά α­κί­νη­τα (ό­πως φαί­νε­ται ό­τι έ­χει ή­δη συμ­βεί πχ με την Ε­ΠΟ). Κυ­ρίως ό­μως δη­μιουρ­γεί­ται έ­να κλί­μα φό­βου και τρο­μο­κρα­τίας α­πέ­να­ντι σε ό­σους σή­με­ρα ή αύ­ριο θα μπο­ρού­σαν να ε­να­ντιω­θούν μέ­σω της πα­ρου­σίας και της δρά­σης τους στην υ­φαρ­πα­γή της έ­κτα­σης του Ελλη­νι­κού α­πό το διε­θνές κτη­μα­το­με­σι­τι­κό και τρα­πε­ζι­κό κε­φά­λαιο.Φε­ρε­νί­κη Βα­τα­βά­λη,
Δρ. Αρχι­τέ­κτω­ν-Πο­λε­ο­δό­μος


ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν θέση η άποψη δική μας αλλά Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.
Παρακαλούμε όταν υποβάλετε σχόλιο, να μην χρησιμοποιείτε υβριστικούς χαρακτηρισμούς
και να αποφεύγετε τα greeklish.