Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ


Γραφείο Προμηθειών
Κύπρου 68 – 164 10 Αργυρούπολη
Τηλ.: 213 2018 748
Fax: 210 9902 046 


                                            
                                        

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Για Υποβολή Προσφορών)


 
Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης, έπειτα από τη διεξαγωγή δύο άγονων διαγωνισμών, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν προσφορές έως την Παρασκευή 26/4/2013 , προκειμένου να προβεί στην Προμήθεια ελαστικών για το έτος 2013με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο , προϋπολογισμού 59.512,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 23 % ποσό 13.687,76 ευρώ, ήτοι συνολικής δαπάνης 73.199,76 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή, μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η οικονομική προσφορά (επισυνάπτεται το Τιμολόγιο Προσφοράς) πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από :
• Τεχνική Προσφορά», που θα περιέχει τα τεχνικά φυλλάδια έκαστου προσφερόμενου είδους και για κάθε ελαστικό αναφορά για το εργοστάσιο κατασκευής του και για την ημερομηνία κατασκευής του (όχι παλαιότερη έτους 2012).
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:
1. Έλαβα γνώση των όρων της Τεχνικής Έκθεσης , της διακήρυξης , των σχετικών με αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται η προμήθεια, αποδέχομαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνω την προμήθεια ελαστικών Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το έτος 2013.
2. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
3. Μετά την ανάθεση της προμήθειας θα προσέλθω για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας :
α) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ).
4. Διαθέτω οργανωμένο συνεργείο όπου θα προβαίνω άμεσα στην τοποθέτηση των ζητούμενων κάθε φορά ελαστικών και επιπλέον διαθέτω κινητή μονάδα, για αλλαγή ελαστικού σε όχημα του Δήμου, που βρίσκεται ακινητοποιημένο εντός Αττικής.
5. Οι εργασίες της συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων ελαστικών είναι στην ευθύνη μου, σύμφωνα με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών(Π.Δ. 109/2004).
6. Η προσφερόμενη τιμή για κάθε ελαστικό περιλαμβάνει: την τοποθέτησή του, την ζυγοστάθμισή του αντίστοιχου τροχού καθώς και το ανταποδοτικό τέλος, που προσδιορίζεται από τον Ν.2939/2001(αρ.24-παρ.11) περί συμμετοχής του προμηθευτή στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ελαστικών(Π.Δ. 109/2004).
7. Φέρω την ευθύνη για την απασχόληση του προσωπικού που θα εκτελέσει την τοποθέτηση των ειδών , την πληρωμή και την ασφάλιση αυτού. Ακόμα φέρω την ευθύνη για τα μέσα και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω. Το κόστος αυτών θα βαρύνει εμένα.
8. Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των ειδών στα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου έπειτα από την εκάστοτε παραγγελία θα είναι ……
9. Τα είδη που θα παραδοθούν θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, θα είναι άριστης ποιότητας και θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων. Σε κάθε ελαστικό θα υπάρχει σήμανση CE ανάγλυφη για κάθε τύπο ελαστικού με πιστοποιητικό της κατασκευάστριας εταιρείας. Σε κάθε ελαστικό θα αναγράφονται ανάγλυφα οι δείκτες φορτίου και ταχύτητας και εάν είναι αεροστεγούς τύπου ή μη αεροστεγούς τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου τηλ.: 213 2018 748 και fax: 210 9902046 κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.


ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ , 23/4/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ
 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, ΤΙΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ                                                                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα δημοσιεύματα δεν αποτελούν θέση η άποψη δική μας αλλά Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών.
Παρακαλούμε όταν υποβάλετε σχόλιο, να μην χρησιμοποιείτε υβριστικούς χαρακτηρισμούς
και να αποφεύγετε τα greeklish.